• Deklaracja dostępności

    • Deklaracja dostępności

     Wstęp deklaracji

     Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.zst-ciechanow.pl/

     Data publikacji strony internetowej: 2010

     Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-25

     Status pod względem zgodności z ustawą

     Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

     • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
     • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
     • część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo
     • tekst na stronie nie posiada regulacji miedzy akapitami, wierszami, słowami oraz literami
     • strona nie posiada podwyższonego kontrastu (czarne tło, żółte litery)
     • mapy Google są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

     Ułatwienia na stronie internetowej

     Stronainternetowa Zespołu Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie posiada następujące ułatwienia:

     • możliwość regulacji wielkości liter
     • wersję mobilną strony
     • focus wokół elementów nawigacyjnych
     • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

     Data sporządzenia deklaracji

     Deklarację sporządzono dnia 2021-02-09

     Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

     Informacje zwrotne i dane kontaktowe

     Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Daniel Suchoparski,

     e-mail: dms@zst-ciechanow.pl

     Kontaktować się można także korzystając z danych teleadresowych Zespołu Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie

     Telefon: +48 236725375

     Fax: +48 236725375

     E-mail: sekretariat@zst-ciechanow.pl

     Adres korespondencyjny: ul. Mikołaja Kopernika 7, 06-400 Ciechanów

     Procedura wnioskowo-skargowa

     Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

     Dostępność architektoniczna

     1. Do budynku prowadzą dwa wejścia:
      • Pierwsze główne, od ul. Mikołaja Kopernika. Do wejścia głównego prowadzą schody. Przy schodach nie zbudowano podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
      • Drugie od ul. Małgorzackiej od strony wewnętrznego parkingu. Wejście umożliwia bezpieczne dostanie się do szerokiego holu przy sali gimnastycznej oraz szatni szkolnej, jednak na parter i piętro budynku prowadzą schody stanowiące przeszkodę dla osób niepełnosprawnych.
     2. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych, na każdym poziomie (parter i piętro) znajduje się korytarz, z dwóch stron zakończony klatką schodową.
     3. Na terenie szkoły znajduje się parking dla samochodów osobowych, udostępniany tylko pracownikom.
     4. Na zewnątrz, w bliskim sąsiedztwie budynku szkoły, na ulicy Kopernika za skrzyżowaniem z ulicą Małgorzacką, znajduje się ogólnodostępny, płatny parking miejski z wyznaczonym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych.
     5. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
     6. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
     7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
     8. W budynku nie ma windy, platform oraz pętli indukcyjnych.
     9. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściach są pracownicy obsługi.