Realizowane projekty w ramach POKL

Realizowane projekty w ramach POKL

 

"SAMODZIELNIE W PRZYSZŁOŚĆ - nowoczesne technologie dla nowych wyzwań"

PRIORYTET IX PO KL - "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"
Działanie 9.2 - "Podniesienie atrakcyjnosci i jakości szkolnictwa zawodowego"

 

Beneficjent: Powiat Ciechanowski/ Zespół Szkół Technicznych w Ciechanowie

 

Okres realizacji:  01.09.2013 - 30.06.2015

 

Wartość projektu: 1 819 531,63 PLN
w tym:
wkład własny: 232 001,90 PLN
wysokość dofinansowania: 1 587 529,73 PLN


Cel główny projektu:  podniesienie atrakcyjności i jakości  szkolnictwa zawodowego w ZST w Ciechanowie do potrzeb rynku pracy przez objęcie min. 200 uczniów wsparciem szkoleniowo-doradczym.


Cele szczegółowe projektu:
•przygotowanie beneficjentów ostatecznych do egzaminów potwierdzających kwalifikację zawodową;
•wzrost wiedzy uczniów z zajęć rozwijających poza ramy programowe dzięki objęciu ich wsparciem;
•dostosowanie wiedzy beneficjentów ostatecznych z zajęć wyrównujących, mających problemy z opanowaniem materiału w zakresie różnych przedmiotów do poziomu wymaganego programem nauczania;
•wyposażenie beneficjentów ostatecznych  w dodatkową wiedzę i umiejętności zawodowe przydatne na rynku pracy;
•wzrost możliwości i potencjału edukacyjnego beneficjentów ostatecznych, zainteresowania poszerzeniem wiedzy, wzrost motywacji do podejmowania wysiłków edukacyjnych.