Ogłoszenie o naborze partnera

Zamówienia publiczne » Ogłoszenie o naborze partnera

Powiat Ciechanowski / Zespół Szkół Technicznych, w związku z przygotowywaniem wniosku o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na realizację projektu w ramach Priorytetu X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 1P.3 Doskonalenie zawodowe, poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów w ramach planowanego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych konkursu nr RPMA.10.03.01-IP.01-14-073/18 działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 roku poz. 1146 z późn. zm.) ogłasza otwarty nabór na Partnera do Projektu spoza sektora finansów publicznych